Pedagogische coaching op locatie

Als je na een vrijblijvende en kosteloze kennismaking besluit met Nice to see you te werken wordt de organisatie gekoppeld aan een van onze gediplomeerde coaches.  In een tweede gesprek wordt samen met de directie en coach praktische zaken zoals de verwachtingen, eventuele coachingsopdracht en overige afspraken besproken. 

De pedagogisch coach zal iedere keer van haar bezoek coachen aan de hand van:

– Een door de directie gegeven opdracht

– door de deelnemer aangebrachte (hulp)vraag of casus

– Een door de coach ingebracht thema

Coaching vindt plaats door middel van:

– individuele gesprekken

– coaching ‘on the job’

– Video-interactiebegeleiding

Van iedere coachingsdag wordt een kort verslag geschreven door de coach. In verband met privacy gaat dit voornamelijk over vakinhoud en behandelde thema’s. Persoonlijke uitingen, prestaties en/of gegevens worden niet in het verslag opgenomen. 

Van te voren wordt samen met de directie het aantal vaste evaluatiemomenten afgesproken. Van te voren ontvangt de directie een uitgebreid evaluatie verslag. Dit kan gebruikt worden om bij een inspectie aan te tonen dat de organisatie aan de wettelijke coachingseisen voldoet. 

Al onze coaches zijn gediplomeerd en voldoen aan de wet IKK. Daarnaast staan al onze coaches in het persoonsregister zodat ze eenvoudig te koppelen zijn aan de kinderopvangorganisatie. 

Door de verslagen per bijeenkomst en het halfjaarlijkse evaluatieverslag kan de organisatie aantonen dat zij voldoet aan de wettelijk gestelde coachings-voorwaarden. 

Per coachingssessie schrijft de coach een verslag en mailt dit naar de desbetreffende pedagogisch medewerkers. Hierbij worden geen persoonlijke meningen, uitlatingen of prestaties vermeld. De pedagogisch medewerker dient schriftelijk akkoord te geven alvorens de coach het doorzendt aan de directie. De pedagogisch medewerker heeft de vrijheid om wijzingen aan te geven. Na akkoord wordt het verslag doorgezonden aan de directie. 

Half jaarlijks ontvangt de directie een uitgebreid evaluatieverslag voorzien van aanbevelingen. Aan de hand hiervan wordt samen met de coach in een persoonlijke bijeenkomst een plan van aan pak voor het komende half jaar gemaakt. 

Er kan niet zonder toestemming (mondelinge) informatie over een pedagogisch medewerker aan de directie worden verschaft. Indien de directie vragen heeft over (het functioneren) van de pedagogisch medewerker geven wij dan ook de zeer sterke voorkeur aan een drie-gesprek. 

Indien er reden tot zorg is rondom het welzijn of het functioneren van de pedagogisch medewerker zal de coach dit individueel met de pedagogisch medewerker bespreken. 

Indien de zorg dermate groot is dat er sprake is van een onveilige situatie wordt er tussentijds contact opgenomen met de directie. Hierover zal de pedagogisch medewerker altijd van te voren worden geïnformeerd. 

Data en tijden

Data en tijden worden in overleg met de directie vastgesteld. Meestal heeft het de voorkeur van de organisatie om verschillende data en tijden te hanteren zodat iedere pedagogische medewerker aan de beurt komt. 
Naar aanleiding van de behoefte kan er overdag, ’s avonds en/of in het weekend worden gecoacht.

Kosten

€ 85 per uur incl. btw, reiskosten en coachingsmaterialen 

Voorbeeld coachings-traject

De werkwijze verschilt per vestiging en coachingsvraag. Omdat wij hebben gemerkt dat organisaties behoefte hebben aan duidelijkheid volgt hier het gemiddelde traject:

 • Vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek met de houder / het management: uitleg van onze werkwijze, identiteit van de organisatie, wensen en verwachtingen van de organisatie, behoefte aan hoeveelheid coachingsuren, coachingsopdracht(en).
 • Een overeenkomst per e-mail.

 • Gesprek met de houder / het management omtrent het concretiseren van eventuele hulpvragen, gewenste uren-verdeling, praktische afspraken.

 • Plan van aanpak per e-mail.

 • Keuze:
  kennismakingspresentatie voor het team.

  of

  Online intakeformulieren en uitleg over coaching voor de PM’ers die het management door mailt aan de PM’ers.

 • Observaties of video-opnames (PM’ers kiezen zelf waar zij zich comfortabel bij voelen) op de groep(en).

 • Eerste individuele coachingssessie waarbij de analyses van de (video-) observaties gebruikt worden. Het eerste gesprek is om de situatie in kaart te brengen en individuele behoeften scherp te krijgen.

 • Indien gewenst tussentijds gesprek met management.

 • Een combinatie van groeps- en individuele coachingssessies. Tijdens het bezoek aan de groep worden pedagogisch medewerkers op de groep zelf gecoacht. Het pedagogisch handelen om de gewenste situatie te creëren wordt verdiept. Tijdens de individuele gesprekken wordt er meer de diepte in gegaan omtrent visie, ambitie, persoonlijke ontwikkeling etc. 

 • Evaluatie met het management. (Gericht op het proces en de organisatiekwaliteit)

  De organisatie krijgt een uitgebreid rapport met uren verantwoording en evaluatie omtrent de pedagogische kwaliteit. Er worden in dit rapport aanbevelingen gegeven. 

  Indien gewenst wordt tijdens een persoonlijk gesprek met het management de inhoud van het rapport nader toegelicht. 

  In zowel in het rapport als tijdens het gesprek wordt de privacy van de pedagogisch medewerkers bewaakt. Dit wil zeggen dat het niet mogelijk is om in te gaan op persoonlijke, vertrouwelijke informatie van individuele beroepskrachten. Wij werken met een beroepsgeheim. 

   

   

Blijf op de hoogte!

 • Krijg automatisch een mail bij nieuw beschikbare trainingen.
 • Blijf up-to-date door een melding bij een nieuwe wetswijzing.
 • Gratis sjablonen, voorbeelden en/of ideeën. 

Kennis maken

 

Boek een kennismaking snel en eenvoudig online.
Wil je liever telefonisch boeken kan dat via:
085 3011 241.